Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2017

slouch
01:32
slouch
01:26
3666 88a3 500
"Łódź, kurwa." - Miauczyński
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viasiostra siostra
slouch
01:22
7334 b27d
01:15

casejackal:

i think people need to stop glorifying sassiness and bitterness and start promoting the idea of actually being fucking nice and civil to people who did nothing to you.

01:15
slouch
01:14
2485 da7e 500
Reposted fromgabrynia gabrynia viameem meem
slouch
01:14
Prawdopodobnie spędzisz pół dzieciństwa, marząc, by być jak najszybciej dorosłą, ale potem, kiedy już rzeczywiście dorośniesz, przez większość czasu będziesz gorąco pragnęła, by znów stać się dzieckiem. Dlatego nie zastanawiaj się co pasuje do twojego wieku, a co nie - rób to, na co masz ochotę. 
— Kevin Brooks
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viameem meem

July 07 2015

18:36
2282 5939 500

lacoffein.blogspot.de

Reposted fromerial erial viacotarsky cotarsky
slouch
18:34
To już lepiej, żeby pan był nieśmiały, niż miałby pan być pospolity.
— W. Myśliwski
Reposted fromrol rol viacotarsky cotarsky
slouch
18:27
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaoll oll
slouch
18:24
1385 e472 500
Kasia Gandor
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viaoll oll
slouch
18:20
8948 cdc0
slouch
18:17
Reposted fromLocco Locco vialaluna laluna
slouch
08:01
7823 8e5c
Reposted frompifpafpuf pifpafpuf viasponte sponte

June 29 2015

17:27
1919 5886 500
Reposted fromAdasyd Adasyd viakostkaczekolady kostkaczekolady
slouch
17:26
17:26
17:25
7356 5fd6
Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
slouch
17:24
7563 7fc6
Reposted fromnaciol naciol viaginsty ginsty
slouch
17:22
2362 1f58 500
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viahedahe hedahe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl